หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล   อาณาเขตติดต่อ   สภาพทั่วไป   ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
อ้างถึงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เป็นลำดับที่ 57 หน้าที่ 9 เล่ม 116 ตอนพิเศษ 82 ง ในราชกิจจานุเบกษา 15 ตุลาคม 2542 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ได้รับการจัดตั้งเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2542 ในระยะแรกต้องเช่าบ้านเป็นสำนักงาน(ชั่วคราว) และต่อมาได้มีผู้สูงอายุรายหนึ่งได้มอบที่ดินให้กับผู้บริหารโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ให้เป็นพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ณ บริเวณบ้าน เล้อเก้อ หมู่ที่ 3 จนได้รับเลขที่ทำการฯ คือ เลขที่ 407 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150 จนถึงปัจจุบัน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เลขที่ 407 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63150 อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเขตอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ 211.22ตารางกิโลเมตร ( 132,012.50 ไร่ )
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำเมย กั้นพรมแดน  
 
 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่เป็นที่สูงบนยอดเขา และมีที่ราบเชิงเขาบางส่วน ที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดถนนสายแม่สอด - แม่สะเรียง พื้นที่เกือบทั้งหมด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และอุทยานแห่งชาติ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งทอดยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ และมีแม่น้ำสายสำคัญกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับประเทศเมียนมาร์ คือแม่น้ำเมย
 
 

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม เลี้ยงโค กระบือ
 
เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย และอยู่ในร่องลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และอยู่ไม่ห่างจากทะเลอันดามัน ทำให้ฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน
อุณหภูมิเฉลี่ย 28 - 35 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 30 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 20 องศาเซลเซียส
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 18,615 คน แยกเป็น
 
ชาย 9,670 คน คิดเป็นร้อยละ 51.95  
 
หญิง 8,945 คน คิดเป็นร้อยละ 48.05  
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 5,124 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 88.13 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
  หมู่ที่ หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
  1 ขะเนจื้อ 262 268 530 278
  2 มอโก้คี 557 445 1,002 310
  3 แม่อุสุ 1,126 1,066 2,192 723
  4 ทีโน๊ะโค๊ะ 1,663 1,491 3,154 681
  5 เรกะติ 1,219 1,131 2,350 732
  6 หนองบัว 2,709 2,529 5,238 1,000
  7 ต๊ะโก๊ะคี 751 695 1,446 482
  8 แม่สองน้อย 408 409 817 241
  9 มอทีทะ 591 546 1,137 478
  10 ดอกไท้สด 384 365 749 199
    รวม 9,670 8,945 18,615 5,124