หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
ที่อยู่ : 407 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150
โทรศัพท์ : 055-508-978 โทรสาร : 055-508-978
Web Site : www.maeusu.go.th
E-mail : abt.maeusu@gmail.com
 
สำนักงานปลัด

ประชาสัมพันธ์ หมายเลข 11 หรือ 0

แฟกซ์อัตโนมัติ หมายเลข 12

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายเลข 13

งานนโยบายและแผน หมายเลข 14

งานบุคลากร หมายเลข 15

ห้องปลัด อบต. หมายเลข 16

โต๊ะรองปลัด หมายเลข 17

ห้องนายก อบต. หมายเลข 18

ห้องรองนายก อบต. หมายเลข 19

งานบริหารทั่วไป หมายเลข 33
กองคลัง

หัวหน้าส่วนการคลัง หมายเลข 21

งานการเงินและบัญชี หมายเลข 22

งานพัสดุ หมายเลข 23

งานจัดเก็บรายได้ หมายเลข 24
กองคลัง

หัวหน้าส่วนโยธา หมายเลข 25

งานธุรการโยธา หมายเลข 26
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าส่วนการศึกษา หมายเลข 27

งานธุรการศึกษา หมายเลข 28
กองสวัสดิการสังคม

หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม หมายเลข 29

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน หมายเลข 30
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าส่วนสาธารณสุข หมายเลข 31

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข หมายเลข 32
กองส่งเสริมการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร หมายเลข 33