กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง อนุมัติการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
เรื่อง   อนุมัติการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕      ข้อ ๒๖ (๒) เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ที่ได้รับอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ พร้อมติดประกาศไว้โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕ู๖๑

     (นายมีชัย   พนาทักษิณาวรรต)
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2561 เวลา 13.22 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 22 ท่าน