หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นับเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้” หมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงานภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้นจากปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐตามโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำรายงานประมวลผลข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา พบว่าปัญหาอุปสรรคในภาพรวมที่มากเป็นลำดับแรก คือ  ปัญหาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการตอบสนองและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้นในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริง เป็นการสมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสาร ที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ซึ่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   พ.ศ.  ๒๕๔๐ เกิดจากแนวความคิดที่จะให้มีกฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนชาวไทยในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อรองรับ “สิทธิได้รู้” (right to know) ของประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของอบต.ในด้านต่างๆนั้น พนักงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ ว่าข่าวสารประเภทใดสามารถเปิดเผยได้ ประเภทใดไม่สามารถเปิดเผยได้ ตามหลักที่ว่า   “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”จากเหตุผลข้างต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ จึงเล็งเห็นว่าสมควรมีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ณ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 21.33 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 39 ท่าน