หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการเพิ่มศักยภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2562 เพื่อส่งเสริมความรู้ เพิ่มพูนทักษะของบุคลากรคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง เยาวชน และแกนนำชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมุ่งเน้นให้บุคลากร มีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเทคนิค และรูปแบบการบริหารจัดกรที่ดี สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ซักถามปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

วันที่ 5 มีนาคม 2562
-ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

วันที่ 6 มีนาคม 2562
-ศึกษาดูงาน เรื่อง “การจัดการขยะ” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยลีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออก เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี
-ศึกษาดูงาน เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี” ณ เทศบาลเมืองท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 7 มีนาคม 2562
-ศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวพระราชดำริ ภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี
-ศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม “เอื้ออาทร วังหว้า” ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 8 มีนาคม 2562
-ศึกษาดูงาน เรื่อง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี” ณ เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดชลบุรี
-ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 มีนาคม 2562
ศึกษาดูงาน ตลาดนัดชุมชนวิถีไทย “ตลาดน้ำอโยธยา” เรียนรู้วิถีชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 14.25 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 84 ท่าน