หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

๑.  หลักการและเหตุผล
      ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเป็นอย่างมาก  ส่งผลให้มีโอกาสเกิดอัคคีภัยสูง ทั้งเกิดจากการกระทำของมนุษย์และจากภัยธรรมชาติ  สาเหตุที่สำคัญที่สุดของการเกิดเพลิงไหม้หรืออัคคีภัยคือความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัยเล็กน้อย ก็ไม่รู้จักวิธีการระงับ ควบคุม จึงเกิดการลุกลาม สร้างความสูญเสียมากมาย การที่ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  ได้มีการพัฒนาทักษะและมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัย จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน
       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ   เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและป้องกันการระงับอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลแม่อุสุ   ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานที่ราชการ  อาคารต่างๆ ที่มีความเสี่ยง ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ จึงจัดทำโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาขึ้น  เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ   มีชุมชน บ้านเรือน สถานศึกษาและสถานที่ราชการที่เป็นอาคารอยู่หลายแห่ง มีโครงสร้างอาคารบ้านเรือนและมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี จึงมีความเสี่ยงสูงหากเกิดเหตุอัคคีภัยจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชน
๒.  วัตถุประสงค์
๒.๑  เพื่อให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้และวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง
๒.๒  เพื่อให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  เตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
๒.๓  เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากอัคคีภัย
๓.  เป้าหมาย
๑. เชิงปริมาณ
-     ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  ในพื้นที่ตำบลแม่อุสุ
      จำนวน ๒ รุ่น  รุ่นละ ๑2๐ คน รวมจำนวน  ๒๔๐ คน
๒. เชิงคุณภาพ
-     เพื่อให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะและสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้และวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง
-    เพื่อให้ ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  เตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
-    เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากอัคคีภัย
๔. วิธีดำเนินงาน
๑. ขออนุมัติจัดทำโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
๒. แจ้งประสานขอความร่วมมือจัดส่งผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
๓. ประสานวิทยากรโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
๔. ดำเนินการตามโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
๕. ประเมินผลโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
๕.  กิจกรรม
๑. บรรยายให้ความรู้ ทฤษฎีไฟ  ถังดับเพลิงเคมีแห้ง
๒. บรรยาย สาธิตการใช้เครื่องมือดับเพลิงเคมีและอุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัย
๓. ฝึกปฏิบัติ LPG/เครื่องมือและอุปกรณ์ในการดับเพลิง ฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย (ภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่ม ๒ กลุ่ม โดยใช้วิทยากรประจำกลุ่ม กลุ่มละ ๒ คน)
๖.  ระยะเวลาดำเนินงานจัดกิจกรรม  
        เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๗.  สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ตำบลแม่อุสุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 16.31 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 95 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย