หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
เรื่อง   การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และในวันที่ 28  สิงหาคม 2560  ในวาระที่ 3  ขั้นลงมติรับร่างข้อบัญญัติฯ  ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  และให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ได้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุเห็นชอบจึงได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุแล้วให้นายอำเภอและนายอำเภอท่าสองยางได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามหนังสืออำเภอท่าสองยาง ที่ ตก 0023.7/3094  ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 แล้วนั้น
                อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  ต่อไป  
                ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560   เป็นต้นไป  
                          ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560

                   
                                             นายมีชัย   พนาทักษิณาวรรต
                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2560 เวลา 15.29 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 192 ท่าน