หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
ข้อบัญญัติ
 
 
 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
เรื่อง   การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  ได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และในวันที่ 28  สิงหาคม 2560  ในวาระที่ 3  ขั้นลงมติรับร่างข้อบัญญัติฯ  ได้มีมติเอกฉันท์เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  และให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ได้  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุเห็นชอบจึงได้ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุแล้วให้นายอำเภอและนายอำเภอท่าสองยางได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ตามหนังสืออำเภอท่าสองยาง ที่ ตก 0023.7/3094  ลงวันที่ 5 กันยายน 2560 แล้วนั้น
                อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 16 จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  ต่อไป  
                ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560   เป็นต้นไป  
                          ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560

                   
                                             นายมีชัย   พนาทักษิณาวรรต
                                        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2560 เวลา 15.29 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 217 ท่าน