หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
เรื่อง  อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.2561 – 2561 ) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  โดยโครงการดังกล่าว    ยังมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561 – 2564)  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2561  เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.                
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559  ข้อ 22  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา 11.00 น.
ประกาศ  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561


(นายมีชัย    พนาทักษิณาวรรต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2561 เวลา 13.54 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 198 ท่าน