หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
เรื่อง  อนุมัติให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2564 ) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน  โดยโครงการดังกล่าว    ยังมิได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1/2562  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 10.00 น.                
อาศัยอำนาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว6046 ลงวันที่  1๙  ตุลาคม  ๒๕61  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เวลา 11.00 น.
ประกาศ  ณ  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562


                   (นายมีชัย    พนาทักษิณาวรรต)
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มี.ค. 2562 เวลา 15.00 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 38 ท่าน