หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
เรื่อง  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  
**********************

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๑๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับ  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๓/ว  ๒๙๓๑  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  ได้พิจารณาเห็นชอบการทบทวนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  เมื่อคราวสมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  วันที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ไปแล้วนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  ให้ประชาชนทราบ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒          (นายมีชัย  พนาทักษิณาวรรต)
           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 16.17 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 38 ท่าน