หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง อนุมัติการใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
เรื่อง   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ.2563  โดยได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ    เมื่อวันศุกร์ที่ 11  ตุลาคม พ.ศ. 2562  และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 (2) จึงประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2562

         มีชัย   พนาทักษิณาวรรต
(นายมีชัย   พนาทักษิณาวรรต)
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 08.54 น. โดย คุณ กฤษฎิ์ จ๊ะสุนา

ผู้เข้าชม 3 ท่าน