หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
การคมนาคมในตำบลแม่อุสุ มีถนนสายหลัก คือ ถนนสายแม่สอด - แม่สะเรียง (หมายเลข 105) เป็นถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้านมีถนนเพื่อใช้สัญจร ดังนี้

หมู่ 3 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

หมู่ 4 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

หมู่ 5 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

หมู่ 6 ถนนคอนกรีตระยะทางประมาณ 50 เมตร ถนนลาดยางเข้าหมู่บ้านระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร
ส่วนใหญ่การคมนาคมในตำบลแม่อุสุ เป็นการเดินเท้าถึงร้อยละ 60 เนื่องจากสภาพของตำบลแม่อุสุและหมู่บ้านจะอยู่พื้นที่สูงบนยอดดอยจึงไม่สามารถตัดถนนผ่านเข้าไปได้ เพราะเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำและเขตอุทยานแห่งชาติ
 
 
มีแม่น้ำเมยกั้นพรมแดนระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ลำห้วยสำคัญ มี 3 สาย คือ

ลำห้วยแม่สองน้อย      

ลำห้วยแม่อุสุน้อย      

ลำห้วยแม่อุสุ      

แม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำเมย      
 
 
น้ำ

ตำบลแม่อุสุมีแม่น้ำเมยกั้นพรมแดนระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร และลำห้วยแม่อุสุ ลำห้วยแม่สองน้อย ลำห้วยแม่อุสุน้อย ซึ่งราษฎรอาศัยอยู่สองข้างลำห้วยและใช้เพื่อการบริโภคและอุปโภค
ป่าไม้

ลักษณะป่าไม้พื้นที่ ประมาณร้อยละ 80 เป็นป่า สวนป่า ป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำ อุทยานแห่งชาติ ดังนั้นจึงมีทรัพยากรป่าไม้จำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็น ไม้สัก ไม้แดง ไม้เต็ง ไม้กระยาเลย เป็นต้น โดยอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้

สัตว์ป่าที่พบโดยส่วนใหญ่ คือ เก้ง กวาง หมูป่า ลิง เม่น เป็นต้น

ของป่า คือ น้ำผึ้ง หน่อไม้ เปลือกไม้ บุก ลูกเนียง เป็นต้น
ภูเขา

สภาพพื้นที่เป็นที่สูงบนยอดเขา และมีที่ราบเชิงเขาบางส่วน ที่ราบส่วนใหญ่อยู่ติดถนนสายแม่สอด - แม่สะเรียง พื้นที่เกือบทั้งหมด เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และอุทยานแห่งชาติ โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยซึ่งทอดยาวตั้งแต่เหนือ
จรดใต้