หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
CONDITION
เกี่ยวกับ อบต.
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
RULES
แผน
PLANNING
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 

คำแนะนำการชำระภาษี


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคารเคลื่อนย้าย อาคารดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกรถหรือเพื่อการอื่น


การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ


คู่มือประชาชน ภาษีป้าย


คู่มือประชาชน การลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ


คู่มือประชาชน การลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ


คู่มือประชาชน การควบคุมการเก็ ขน และการจำกัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย


การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สินและอาคารสถานที่


การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาฯ

 
  (1)     2