หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 

คำแนะนำการชำระภาษี


การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง อาคาร หรือรื้อถอนอาคารเคลื่อนย้าย อาคารดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกรถหรือเพื่อการอื่น


การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ


คู่มือประชาชน ภาษีป้าย


คู่มือประชาชน การลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้พิการ


คู่มือประชาชน การลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ


คู่มือประชาชน การควบคุมการเก็ ขน และการจำกัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย


การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สินและอาคารสถานที่


การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาฯ

 
  (1)     2