หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
กองคลัง
 


ว่าที่ รต.สันติ ใจพรมมินทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าที่ รต.สันติ ใจพรมมินทร์
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ


นางจรรญษร กลิ่นหอม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าที่ รต.ทวีชัย กรองมาดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายสมบัติ เอกวารสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี