หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ


นางสาวจุฬารัตน์ จิตมั่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
กองการศึกษาฯ
 


นายยงยุทธ์ คำนวนสิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา)


นางสาวอารีย์ คีรีพิทักษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางนวลพรรณ บุญช่วย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางจันทร์ทิพย์ แซ่ลิ้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางขวัญภิตรา เรืองธนวัฒน์สกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายปุญชรัสคิ์ ปัญญาเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี