หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะการวางระบบผังเมือง
 
 

สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติดสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของ อปพร.
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนงานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วันสำคัญและประเพณีต่างๆ
 
 

งานสวัสดิการสังคม

งานนันทนาการ

งานการศึกษา

งานสาธารณสุข

งานส่งเสริมอาชีพ
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การรักษาสิ่งแวดล้อม
 
 

จัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
 
 

การพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน