หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 

Maeusu Subdistrict
Administrative Organization
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
"เน้นการพัฒนา รวดเร็วทันใจ พร้อมแก้ปัญหา
และนำความเจริญสู่ตำบลแม่อุสุ ในทุกด้านแบบยั่งยืน"
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  Strategies
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ

การวางและจัดทำผังเมือง

การจัดให้มีระบบประปาที่สะอาด
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพประชาชน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และกิจกรรมด้านนันทนาการ

ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุทางการศึกษา การกีฬา

พัฒนาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เด็กก่อนวัยเรียน

สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการจัดตั้ง และดำเนินการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

จัดส่งเสริม พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
  Strategies
 
การพัฒนาด้านบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและรณรงค์การลดปริมาณขยะ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  Strategies
 
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาประสิทธิภาพบุคคล

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ทันสมัยและน่าอยู่

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ และประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150 โทรศัพท์ : 055-508-978 โทรสาร : 055-508-978
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 11,294,558 เริ่มนับ 3 พ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-239-3859