หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
 

Maeusu Subdistrict
Administrative Organization
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
"บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล สรรสร้างความเจริญหมู่บ้าน
เน้นประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมใจสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี"
 
  พันธกิจ
 
 
จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการวางระบบผังเมืองของท้องถิ่น
 
บำรุง รักษา เอกลักษณ์ ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 
ส่งเสริม สนับสนุน และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 
การบริหารการจัดการท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  Strategies
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ

จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ำ

ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

การวางระบบผังเมือง
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการจัดระเบียบในชุมชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา

สนับสนุนแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของ อปพร.
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
  Strategies
 
การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม วันสำคัญ
และประเพณีต่างๆ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนงานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วันสำคัญ
และประเพณีต่างๆ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา

งานสวัสดิการสังคม

งานนันทนาการ

งานการศึกษา

งานสาธารณสุข

งานส่งเสริมอาชีพ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การรักษาสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

จัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพร้อมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7
  Strategies
 
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 63150 โทรศัพท์ : 055-508-978 โทรสาร : 055-508-978
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,419,907 เริ่มนับ 3 พ.ค. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-508-978